Bürokollege Robert Hummel an seinem Arbeitsplatz.

Office colleague Robert Hummel at his workplace.

Büro für Gestaltung, Bülowstraße 90, 1000 Berlin 30.